• Bellen
 • Mailen
 • Afspraak
  maken
 • Afspraak
  maken
 • Bel me terug
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Goede bereikbaarheid
  • Altijd snel terecht
  • Persoonlijk contact
  • Diverse specialisaties
  • Op maat gemaakte slippers en sandalen
  • Medisch pedicure
  • 1 aanspreekpunt voor al uw voetzorg
  • Ook zonder verwijzing mogelijk
  • Nauwe samenwerking met andere disciplines

  Privacy verklaring

  Privacy verklaring Podotherapie Propuls

  Met deze privacyverklaring wil Podotherapie Propuls u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Tevens informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

  Welke gegevens verwerken wij?

  In het kader van onze dienstverlening verwerkt Podotherapie Propuls van u de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, telefoonnummer(s), naam van uw huisarts, uw polisnummer van uw zorgverzekering en indien u hierover beschikt uw e-mailadres.
  • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier, het elektronisch patiënt dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts of fysiotherapeut), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
  • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacyrechten worden gewaarborgd.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

  • Als zorgaanbieder is Podotherapie Propuls wettelijk verplicht uw BSN te registrerenwanneer er sprake is van een behandelovereenkomst.Ook moeten wij dit nummer gebruiken wanneer wij gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg (Wgbo).
  • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld uw huisarts) of met pedicures vindt alleen plaats indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Dergelijke uitwisseling vindt plaats via een beveiligde verbinding.
  • In verband met de betaling van uw factuur door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
  • Voor een adequate zorgverlening is vereistdat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
  • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze praktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens met betrekking tot uw identiteit zijn verwijderd.
  • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt Podotherapie Propuls enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

  Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

  Podotherapie Propuls is wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

  Overige Privacyrechten

  • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw patiëntdossier.
  • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
  • U heeft het recht op dataportibiliteit; het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie. Dit betreft de gegevens welke wij direct of indirect van u ontvangen hebben en niet de gegevens welke door de therapeuten van Podotherapie Propuls zijn vastgesteld/gediagnostiseerd.
  • Het recht op het indienen van (een) klacht(en) bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u een verzoekformulier aanvragen, invullen en indienen bij Podotherapie Propuls. Binnen uiterlijk 3 maanden zal aan uw verzoek gehoor worden gegeven.

  Op welke wijze beveiligd Podotherapie Propuls uw gegevens?

  Podotherapie Propuls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op via 024 –358 64 87 of via info@podotherapiepropuls.nl.