• Bellen
 • Mailen
 • Afspraak
  maken
 • Afspraak
  maken
 • Bel me terug
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Goede bereikbaarheid
  • Altijd snel terecht
  • Persoonlijk contact
  • Diverse specialisaties
  • Op maat gemaakte slippers en sandalen
  • Medisch pedicure
  • 1 aanspreekpunt voor al uw voetzorg
  • Ook zonder verwijzing mogelijk
  • Nauwe samenwerking met andere disciplines

  Algemene voorwaarden

  1- Toepasselijkheid

  Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  2- Toepasselijk recht

  Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlandse rechts van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

  3- Betaling

  • Geleverde zorg en therapieën worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
  • Kosten welke buiten uw aanvullende zorgverzekering vallen betreft de eigen bijdrage. Hiervan ontvangt u een factuur.
  • Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor podotherapie, ontvangt u van de verleende zorg een factuur.
  • Betalingen dienen o.v.v. het factuurnummer te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut een betalingsherinnering sturen.
  • Bij uitblijven van betaling zal een aanmaning verstuurd worden, met een laatste betaaltermijn van 14 dagen. Indien ook daar geen gehoor aan gegeven wordt, zal het incassobureau de verdere afhandeling overnemen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage (15%) van het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een maximumbedrag van € 2.500 en een minimumbedrag van € 40.
  • Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

  4- Annulering

  Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbare kosten te vergoeden.

  5- 1e Controle consult

  • Na het afleveren van de 1e podotherapeutische zooltherapie hoort een controleconsult. Tijdens deze 1e controle kan besloten worden een aanpassing in de zooltherapie te maken. Deze aanpassing valt onder service. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Het 1e controleconsult dient binnen 3 maanden vanaf de datum van afleveren van de zolen plaats te vinden. Na 3 maanden vervalt het recht op het gratis 1e controle consult en worden consulttarieven in rekening gebracht.
  • Indien na het 1e controleconsult de klachten niet voldoende onder controle zijn en een behandeltraject / vervolgconsulten nodig zijn, worden voor deze consulten de consulttarieven berekend.

  6- Podotherapeutische Zolen, extra aanbouw

  Onder het begrip Podotherapeutische Zolen met extra aanbouw wordt verstaan wanneer uit therapeutische overweging extra materialen aan de zooltherapie moet worden toegevoegd.

  7- Podotherapeutische zolen, gecertificeerd voor veiligheidsschoenen

  Wanneer podotherapeutische zolen in veiligheidsschoenen worden gedragen dienen deze te voldoen aan door de schoenfabrikant gestelde voorwaarden. Voor de vervaardiging van zolen zijn protocollen opgesteld om de garantie op veiligheid en ESD bescherming van de veiligheidsschoen te waarborgen. De materialen, lijmsoorten en het productieproces is afgestemd op het betreffende schoenmerk en kan hierdoor gecertificeerd worden voor de veiligheidsschoen.

  8- Garantie

  De door de podotherapeut geleverde producten en diensten vallen onder de term medische hulpmiddelen en paramedische zorg. Podotherapeutische – medische hulpmiddelen zijn op maat gemaakte producten en valt derhalve niet onder de term consumentenproducten. Op het effect van de podotherapeutische hulpmiddelen en paramedische zorg wordt geen garantie gegeven. Uiteraard zijn wij als paramedische zorgverleners verplicht het hoogst haalbare uit de podotherapeutische zorg te leveren voor de verbetering van klachten.

  9- Vergoeding zorgverzekeraar

  • Podotherapeutische consulten en therapieën worden onder de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De patiënt is zelf verantwoordelijk en wordt geadviseerd voor de actuele informatie contact op te nemen met zijn/haar zorgverzekeraar.
  • De medisch pedicure werkt onder de verlengde armconstructie van de podotherapie (art. VII Beroepscode Podotherapie). De voetbehandeling, uitgevoerd door de medisch pedicure, kan onder de meeste aanvullende verzekeringen vergoed worden.
  • De patiënt kan geen rechten ontlenen aan de door de therapeut verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is.

  10- Declaratie zorgverzekeraar

  Podotherapie Propuls draagt zorg voor de rechtstreekse declaratie van kosten vallende onder de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een factuur van de kosten welke niet binnen uw aanvullende zorgverzekering vallen.

  11- Verzuimd consult

  • De voor de patiënt gereserveerde tijd voor een consult die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
  • Indien de patiënt te laat is voor zijn/haar consult dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. De verzuimde afspraak wordt in rekening gebracht.